รัก/สาม/เศร้า

posted on 10 Jan 2008 17:37 by mydiary-mylife

ost. รัก/สาม/เศร้า จากผู้กำกับต้อม-ยุทธเลิศ (เพลงหาย-klear)  

เรื่องย่อ :
รัก/สาม/เศร้า เป็นเรื่องราวของ ฟ้า(พีค-ภัทรศยา) ,น้ำ(ก้อย-รัชวิน) และพายุ เป้-อารักษ์) บัณฑิตจบใหม่จากคณะมัณฑนศิลป์ เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสามต้องเลือกทางเดินของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรัก ซึ่ง ฟ้า เลือกที่จะแต่งงานกับคนที่เธอรักโดยยอมทิ้งงานในสายอาชีพที่เธอเพิ่งเรียนจบมา น้ำ เพื่อนสนิทของฟ้าเลือกที่จะตัดใจจากความรักที่เธอแอบมีให้กับพายุเพื่อจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ ส่วน พายุเพื่อนสนิทของฟ้าและน้ำเลือกที่จะตัดใจจากความรักที่เขาแอบมีให้กับฟ้าแล้วกลับไปอยู่กับแม่ดูแลกิจการโรงแรมที่เชียงราย

แต่ในวันหนึ่ง ฟ้าต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างกะทันหัน แล้วทุกคนก็ได้รู้ว่าฟ้าป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษาและคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน และในระหว่างที่ฟ้าต้องเทียวเข้าเทียวออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว คนรักของฟ้าที่เธอวางแผนจะแต่งงานด้วยก็เกิดไปมีสัมพันธ์อื่น ฟ้าหมดสิ้นกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ในทันที ฟ้าจึงเลือกที่จะเลิกรักษาตัวเองและปล่อยให้โรคร้ายทำลายเธอโดยที่เธอไม่ยอมต่อสู้ใดๆ ช่วงนั้นเองที่พายุตัดสินใจเลื่อนการกลับไปอยู่กับแม่ที่เชียงรายเพื่อเข้ามาอยู่ดูแลฟ้าในช่วงชีวิตสุดท้ายและในช่วงเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนั้น ฟ้าถึงรู้ว่ารักแท้ที่เธอต้องการนั้นอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดสี่ปีที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเพียงแต่เธอไม่เคยสังเกตเห็น ในช่วงเวลาที่เหลือเพียงน้อยนิดนั้นเองที่ฟ้ายอมเปลี่ยนความสัมพันธ์กับพายุจากเพื่อนมาเป็นคนรัก

แต่เมื่อฟ้าเปิดหัวใจให้พายุ ฟ้ากลับบังเอิญได้พบความลับว่า น้ำเพื่อนรักของเธอนั้นแอบรักพายุคนนี้มานานนับปี หัวใจที่ฟ้าเปิดให้กับพายุจึงปิดลงทันที ฟ้าบอกลาพายุโดยไม่ได้บอกกล่าวหรืออธิบายให้พายุได้เข้าใจแต่อย่างไร ฟ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่ที่เธอจะเอาหัวใจของพายุมาทั้งๆที่เธอมีเวลาอยู่ได้อีกไม่นาน ความรักที่มีค่าของพายุ มันน่าจะมีค่ากับน้ำมากกว่าคนที่กำลังจะตายอย่างเธอ

ฟ้าเลือกที่จะหายไปจากชีวิตพายุและน้ำโดยมิได้บอกเหตุผลใดๆ พายุต้องตกอยู่ในห้วงทุกข์กับการจากลาของฟ้าโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้รู้สาเหตุที่แท้จริง ความทุกข์ทรมานของพายุทำให้น้ำที่แอบรักพายุอยู่พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย การเห็นคนที่รักทรมานเป็นสิ่งที่น้ำทรมานกว่า น้ำจึงตัดสินใจออกตามหาฟ้าไปทั่วทุกแห่ง

น้ำได้เพียงแต่หวังภาวนาว่า ด้วยความเป็นเพื่อนรักระหว่างเธอกับฟ้า ขอให้มันมีค่าพอที่จะเปลี่ยนใจฟ้าให้หวนกลับมารักพายุได้อีกครั้ง

"ถ้าเราเป็นแฟนกัน...เราจะไม่ทำให้กันต้องร้องไห้ใช่มั้ย"

Thank - http://www.clipmass.com/ (คุณdownload)

Comment

Comment:

Tweet

comment1, çíàêîìñòâà ãîðîä ãðàéâîðîí áåëãîðîäñêîé îáë, çíàêîìñòâà òàìåðëàí, çíàêîìñòâà èíòèì è èíòèì óñëóãè, èíòèì çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè,

#613 By Sgoejoyn (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:23

comment2, çíàêîìñòâà â ã äèìèòðîâãðàäå, çíàêîìñòâà íà ñàéòå ïëàíåòà ëþáâè, çíàêîìñòâà â áåëîé ãëèíå, çíàêîìñòâà-ñâåòåëêà,

#612 By Wsrloymq (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:12

comment5, çíàêîìñòâà çà 60, äåâóøêè ñåêñ çíàêîìñòâà îðåíáóðã, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà óêðàèíà, çíàêîìñòâà â øûìêåíòå äëÿ ñåêñà,

#611 By Pawuhvgv (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:49

comment3, çíàêîìñòâà ÷àïàåâñê ñàìàðñêîé îáëàñòè, êëóá çíàêîìñòâà þëäàø, çíàêîìñòâî ñ ääåâóøêîé,

#610 By Qayrfwbg (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:26

comment4, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà òàãèë, çíàêîìñòâà ìàìàáî, íàéòè ëþáîâíèöó ñåêñ çíàêîìñòâà,

#609 By Ekdbitrn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:03

comment3, çíàêîìñòâà ãîðîä ëûñêîâî, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â òîáîëüñêå, èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå àêòàó, ñåêñ çíàêîìñòâà ïîòåëåâîíó,

#608 By Xredrwup (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:52

comment1, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè äëÿ, èíòèìíûå çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã, çíàêîìñòâà ñ èñëàìñêèìè äåâóøêàìè, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà çíàêîìñòâà è âñòðå÷è â èíòåðíåòå,

#607 By Mzfkweks (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:41

comment2, çíàêîìñòâà ñ ÿïîíêàìè ïðàêòèêóþùèìè áäñì, îáùàÿ áàçà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðîññèÿ ñàðàòîâ, çíàêîìñòâà ãîðîäà êàçàíü,

#606 By Jfsaxjgt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:29

comment1, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íàðîôîìèíñêå, çíàêîìñòâà ïàðà ì æ, èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÷åðåïîâöå,

#605 By Tmyhmxsh (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:06

comment6, çíàêîìñòâà â ñàòêè, çíàêîìñòâî êàëòàí, çíàêîìñòâà íà åðåâàí ðó, çíàêîìñòâà ñàéò ïîæèëûì,

#604 By Lrskzuqy (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:55

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ çàìóæåñòâà ýìèðàòû, àñòðàõàíü òîëüêî çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñàéò íîâãîðîä, ñåêñ-çíàêîìñòâà ðîñòîâà,

#603 By Xkktufca (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:43

comment3, çíàêîìñòâà â ñî÷è ñåêñ îò ìîëîäûå äî ìîëîäûå ëåò, ñàèòû çíàêîìñòâà äëÿ èíâàëèäîâ, çíàêîìñòâà ñåìåéíûõ ïàð ïåíçà, çàìóæíèå çíàêîìñòâà ñåêñ íîâîñòü,

#602 By Vcoyxeyj (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:21

comment2, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç êàçõñòàíà, èíòèì â êèðîâå, òàòàðñêîå çíàêîìñòâà þëäàø,

#601 By Xwncvehy (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:58

comment6, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ïî ñòàâðîïîëü, èíòèì çíàêîìñòâà êèðîâîãðàäå, çíàêîìñòâî ñ àêòåðàìè,

#600 By Csdpxgkx (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:35

comment4, èíòèì ñàéòû òîìñêà, îáùåíèå çíàêîìñòâà è äðóæáà, ñàéò çíàêîìñòâà ôîòêè,

#599 By Iwvriiwb (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:01

comment2, áðÿíñêàÿ îáë çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïî èíòðåñàì äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, êîðåéñêèé èíòèì ñàëîí ñïá,

#598 By Jecxyxhe (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:49

comment1, çíàêîìñòâà â ïèòåðå ïî èíòåðíåòó, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñâèíãà â ñàìàðå, çíàêîìñòâà.ðó,

#597 By Qjayipin (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:27

comment3, îäíîëêàññíèêè çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà áåëàÿ õîëóíèöà, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâàú,

#596 By Ehtuqyav (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:15

comment2, çíàêîìñòâî äëÿ îáùåíèå â ìîñêâå, ïàðà âëàäèìèð çíàêîìñòâà, æåíùèíû ñàíêò ïåòåðáóðã çíàêîìñòâà, êèòàé äëÿ çíàêîìñòâà,

#595 By Xeshzqkx (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:53

comment1, çíàêîìñòâî âîðîíåæ âîëîáóåâà ëåíà, èíòèìíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðêå, çíàêîìñòâà ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü ñïèä, êðàñíîÿðñê ñåìåéíîé ïàðå èíòèì,

#594 By Nfqzuunk (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:19

comment3, èíäèâèäóàëêè ïðîñòèòóòêè âîðîíåæ èíòèì, îáíèíñê èíòèìíûå óñëóãè, èíòèì â ñåðïóõîâå, ïåðìü çíàêîìñòâà èíòèì ñåêñ,

#593 By Myodwuhb (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:08

comment5, àìâðîñèåâêà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ëÿíòîðñêèé, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé îò 55 äî 60, çíàêîìñòâî ëþáîâü áðàê,

#592 By Gucpfcjh (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:34

comment1, èíòèìçíàêîìñòâà â òþìåíè, ñåêñ-çíàêîìñòâà â ã.âîëãîãðàäå, çíàêîìñòâî â ñàêè,

#591 By Uyqdyake (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:49

comment1, çíàêîìñòâà â äîìèíèêàíñêîé ðåñïóáëèêå, èíòèì çíàêîìñòâà æóêîâêà, çíàêîìñòâà ïî îáíàæåííîé ñòðàíå,

#590 By Qvmmcilg (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:37

comment5, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåòåðáóðãå, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ïàíê â êåìåðîâî, êîíñòàíòèíîâñê ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êèåâ êèåâ,

#589 By Mqobcrtz (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:15

comment1, ñàéò çíàêîìñòâà áåëîãîðñê, êàâêàçñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû çíàêîìñòâà, ïîèñê êðàñíîÿðñê óëèöà âîðîíîâà äîì 41 çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà êðàñíîäàðñêîì êðàå è â ðîñòîâå,

#588 By Xrzkqduc (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:04

comment2, ñàéò çíàêîìñòâà áðÿíñê, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èç âîëæñêà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñåðáêîé,

#587 By Oqvkvbmf (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:52

comment2, çíàêîìñòâà ñåðüåçíûå ñîçäàíèå ñåìüè, ñåêñ çíàêîìñòâî â êîìè, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà êóïèäîí, çíàêîìñòâà ðîæíÿòâ,

#586 By Adheebtx (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:30

comment6, çíàêîìñòâà àëäàí, ñåêñ-çíàêîìñòâà ã. èøèì, íîâîñèáèðñê èíòèì óñëóãè òðàíññåêñóàëû, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ,

#585 By Ukpgjbzz (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:19

comment1, èíòåðíåò çíàêîìñòâà ãðÿçè, çíàêîìñòâà âîëîâî ëèïåöê, ðîññèÿ ñàíêòïåòåðáóðã çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äèíñêàÿ êðàñíîäàðñêèé êðàé,

#584 By Wwtqerxy (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:07

comment2, çíàêîìñòâî îò 40 ëåò, ñåâåðîäâèíñê èíòèì ñàéò, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè 3040 ëåò,

#583 By Hvmxhxqw (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:34

comment4, çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå ðîìàíòè÷åñêèå, çíàêîìñòâà ñ àëìàòèíñêèìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà â ðîñòîâ,

#582 By Ebhwrzcu (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:22

comment6, ëåñáèÿíêà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íèæíèå ñåðãè, çíàêîìñòâà â ñòàâðîïîëå ëåñáèÿíêè, çíàêîìñòâà ñåé÷àñ áëÿäÿìè,

#581 By Gzcerrmb (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:48

comment2, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà äëÿ îòäûõà íà ìîðå, çíàêîìñòâà êóøíàðåíêîâî, çíàêîìñòâà ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñåìüè ìîëäîâà,

#580 By Txvyrnso (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:37

comment1, ëåíèíñê êóçíåöê çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé, ñåêñ çíàêîìñòâà è âñòðå÷è, çíàêîìñòâà âäîâû è âäîâöû,

#579 By Bcobpjgl (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:15

comment5, ýêñïðåññ çíàêîìñòâà 2005 ãîäà ãîðîäà òèðàñïîëü, çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå îáìàí, àíàë ñìîëåíñê çíàêîìñòâà,

#578 By Jeliojfx (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:52

comment2, òðàíñ çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè èç, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîãèëåâå,

#577 By Plttkzmq (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:30

comment1, ãîðîä êîêøåòàó çíàêîìñòâà êàæêåíîâà àæàð, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåòåðáóðãå, ñàéò çíàêîìñòâ èíòèì â óôå,

#576 By Wbcesglz (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:56

comment6, çíàêîìñòâà íà ïëîòèíêå, çíàêîìñòâî àëèñû ñ îòöîì, ñàéò çíàêîìñòâà ñàìûå,

#575 By Jtalpkjc (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:33

comment1, çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó îðëó, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç ìèíñêà, çíàêîìñòâî ñ àíãëè÷àíîì, ñåêñ çíàêîìñòâà ñóîÿðâè,

#574 By Tpuethod (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:09

pnVxRJ <a href="http://feefbcxelhzs.com/">feefbcxelhzs</a>, [url=http://fqtxamycysiq.com/]fqtxamycysiq[/url], [link=http://qkmsvhfxgrcr.com/]qkmsvhfxgrcr[/link], http://ippqleyhenqg.com/

#573 By lrmubf (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:19

qlPsQJ comment2, çíàêîìñòâî ïåðâûé êîíòàêò, çíàêîìñòâî ñ ãîñïîæåé èç ñèáèðè, çíàêîìñòâà èç îðåíáóðãà,

#572 By Dfdssygp (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:24

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â àêòþáèíñêå, çíàêîìñòâà ëóãàíñêàÿ îáëàñòü, ìèëëèîíåð õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé, äåâóøêè çíàêîìñòâî íîìåðà òåë, çíàêîìñòâà áåë,

#571 By Hhpvxjfr (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:07

comment5, ôèñòèíã çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâî â èðêóòñêå íîâîëåíåíî, çíàêîìñòâàèùó ñïîíñîðà, çíàêîìñòâî äëÿ èíòèìà â áåëãîðîäå, çíàêîìñòâà ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü àëåêñàíäðîâñê ñàõàëèíñêèé,

#570 By Wbcilvku (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:20

comment4, çíàêîìñòâà â ðóçàåâêå ðåñïóáëèêà ìîðäîâèÿ, íîâîñèáèðñêèé ñàéò çíàêîìñòâà, áîãàòûå ïàðíè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â áèéñêå, ÷åáîêñàðñêèå çíàêîìñòâà,

#569 By Bkzpjxjd (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:20

comment1, çíàêîìñòâà êèâå, çíàêîìñòâà ïî ìèíóñèíñêó, çíàêîìñòâà óçáåêèñòàíàìè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå òóëà, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ðàçíûå ñàéòû,

#568 By Ceibddpd (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:32

comment5, çíàêîìñòâà â áðåñòå, çíàêîìñòâà ñ çàìóæíèìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà â ïèòåðå äëÿ ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâî ñåêñ âîëãîäîíñê, çíàêîìñòâà ïî ïåðåïèñêå ñ ãåÿìè,

#567 By Eiulngaw (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:32

comment2, áåëàðóñü ãîðîä íîâîïîëîöê ñàéò äëÿ ñåêñà ñåêñ çíàêîìñòâà øëþõè ïðîñòèòóòêè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìàãíèòîãîðñê, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîñîêîëüíèêè, îäèíöîâñêèå çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà áóéíàêñê,

#566 By Bvsvktio (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:42

comment1, çíàêîìñòâà â èâüè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îêòÿáðüñêèé áàøêîðòîñòàí, ñàéò çíàêîìñòâà ó åâû, ìåëåíà èíòèì, çíàêîìñòâî íà îäíó íî÷ü â íåôòåêàìñêå,

#565 By Kgafbwfh (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:42

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà æåíùèíàìè óêðàèíû, èíòèì-çíàêîìñòâà â êåéïòàóíå, òîëñòóøêè â êèåâå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â âîëîãäå äëÿ èíòèìà, èíòèìíûå óñëóãè â îðåíáóðãå,

#564 By Mjedamws (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:25